Eucharystia

Eucharystia jest szczytem chrześcijańskiego życia. W Niej Jezus, podczas „Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, pamiątkę swej męki i zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności, więź miłości, ucztę paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały (KL 47).

Praktycznie o sakramencie eucharystii
– Eucharystia jest sakramentem zjednoczenia – komunii z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Każdy wierzący może wziąć udział w celebracji, a ci, którzy są w stanie łaski uświęcającej mogą przystąpić do komunii sakramentalnej.
– Każdy katolik będący w stanie łaski uświęcającej może w ciągu dnia przyjąć dwukrotnie Komunię św. pod warunkiem, że za drugim razem uczestniczy w całej Mszy św.
– Przyjmowanie leków nie łamie postu eucharystycznego.
– Do komunii świętej dopuszczane są osoby, które mają zdolność osądu sumienia, rozróżniania dobra od zła, oraz świadomość realnej obecności Jezusa w konsekrowanym chlebie. W przybliżeniu zakłada się, że jest to wiek 7 lat, dlatego w tym wieku można rozpocząć przygotowanie do I komunii świętej.