Bierzmowanie

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (por KKK 1285).

Praktycznie o sakramencie bierzmowania
Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu chrztu, dlatego powinno odbywać się we wspólnocie parafialnej, do której kandydat należy. Jeśli bierzmowanie ma odbywać się w innej parafii, konieczna jest zgoda Proboszcza miejsca.
Chcąc przystąpić do sakramentu bierzmowania, kandydat powinien zgłosić się osobiście w kancelarii parafialnej, gdzie otrzyma informacje na temat przygotowania do przyjęcia sakramentu.
Przygotowanie do bierzmowania składa się z cyklu spotkań, podczas których kandydaci, poprzez słuchanie Słowa Bożego i modlitwę, pogłębiają swoją wiarę aby w ten sposób rozpoznawać działanie Boga w swoim życiu i otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Cykl przygotowań trwa dwa lata.
Dla podkreślenia jedności celebracji chrztu i bierzmowania, kandydat powinien zachować imię chrzcielne, a świadkiem powinien być jeden z rodziców chrzestnych.